Bæredygtighed og CSR

Som handels- og produktionsvirksomhed med en høj grad af international forretningsaktivitet er Betech optaget af tiltag, der udvikler og bidrager til bæredygtig produktion og virksomhedsadfærd både hos os selv og i hele vores netværk af kunder og leverandører.

I vores egen produktion og i samhandelen med underleverandører efterleves REACH, RoHS, og WEEE-direktiverne i bestræbelsen på at skåne både miljø og mennesker for skadelige kemikalier og materialer.

Med vores adfærdkodeks – Code of Conduct – forpligter vi os selv og vores leverandører til at overholde de ti principper i FN’s Global Compact vedrørende menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og bekæmpelse af korruption.

Hos Betech får du – med vores 3-benede strategi for grøn og bæredygtig udvikling – flere betryggende fordele:

  • En samarbejdspartner og leverandør, der arbejder med udvikling i hele forsyningskæden
  • En samarbejdspartner og leverandør, der arbejder med forbedringer på områder, der er alment accepteret som relevante og væsentlige for industrien
  • En samarbejdspartner og leverandør med støtte og guidance til den grønne omstilling fra en international ejerkoncern

Fokusområder for bæredygtig udvikling

Betech støtter op om Addtech-koncernens integrerede sustainability-model og har fokus på udvikling inden for tre overordnede, alment anerkendte områder:

  • Bæredygtig virksomhed – Vi skal maksimere andelen af salg og servicer som bidrager til en bæredygtig omstilling og udvikling.

  • Bæredygtig organisation – Vi skal reducere C02-intensiteten i egen forretningsdrift gennem effektive varetransporter, mindre brug af traditionelle forretningsrejser og et minimeret energiforbrug.

  • Bæredygtig forsyningskæde – Vi skal løbende evaluere leverandørers forpligtelse til bæredygtig udvikling samt sikre deres ratificering og efterlevelse af vores adfærdskodeks.

Aktuelle SDG-Initiativer

På alle tre fokusområder er det vores mål at opnå og sikre forretningsbeslutninger, forhold og processer, som understøtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Nedenfor fremgår de initiativer, som vi aktuelt har fundet relevante, væsentlige og realistiske.

Bæredygtig virksomhed

Upcycling af restmaterialer

Uanset hvor effektivt vi forsøger at udnytte råmaterialerne og ’neste’ produktionsordrerne, vil vi uvægerligt have restmaterialer fra fremstillingen af pakninger og tætninger.

I samarbejde med THE UPCYCL – et dansk initiativ for bæredygtig genanvendelse – søger vi at cirkulere uudnyttede materialerester fra vores produktion over til virksomheder på andre markeder. Materialernes livscyklus forlænges i nye forsyningskæder til gavn for miljøet. Affald bliver til en ressource og reducerer behovet for nye, jomfruelige materialer.

Bedre udnyttelse af ressourcerne – Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 12 for bæredygtig udvikling ved at mindske forbruget/udnyttelsen af naturens ressourcer.

FN mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Bæredygtig virksomhed

Genvinding af metalskrot

Uanset hvor effektivt vi forsøger at udnytte materialerne, vil vi uvægerligt have overskydende rester fra fremstillingen af metalpakninger. Kobber, aluminium, jern og rustfrit stål sorteres og sælges til genvinding.

Genbrug af metaller har mange fordele for miljø og klima: Genvinding af 1 ton jern sparer f.eks. over 1 ton CO2-udslip. Genvinding af aluminium er fortræffeligt, da materialet er energikrævende at fremstille: Genanvendelse sparer 95% af energien sammenlignet med fremstilling af aluminium af ny malm.

Bedre udnyttelse af ressourcerne – Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 12 for bæredygtig udvikling ved at genanvende forædlede naturressourcer frem for deponering af slagge efter affaldsforbrænding.

FN mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Bæredygtig virksomhed

Lokal forsyning af gummi-compound

En betragtelig del af formstøbte gummidele fremstilles i Kina, blandt andet hos Betechs søsterselskab i Qingdao. Mange compounds (ikke-vulkaniserede gummiblandinger) fremstilles i Europa og transporteres til den kinesiske fabrik, hvor støbningen foregår.

Betech arbejder aktivt for at konvertere compoundproduktionen til lokale leverandører i Kina og derved spare den indledende transport. Dette kan lade sig gøre, fordi Betech råder over de anvendte blanderecepter.

Reduceret CO2-aftryk – Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 13 for bæredygtig udvikling ved at reducere udledningen af drivhusgasser fra transport af råvarer og halvfabrikata.

Bæredygtig virksomhed

Transport med jernbane fra Kina

Siden januar 2022 er den foretrukne transportform for serieproduktioner og andre større varepartier fra Kina ændret fra fly- og søtransport til transport med jernbane.

I årenes løb er flere og flere forsendelser blevet transporteret med fly. Ved at ændre transportform reduceres det transportrelaterede CO2-aftryk fra op til 704 til blot 32,7 gram pr. ton∙km, hvilket er en potentiel reduktion på 95 procent.

Jernbanen giver også kortere transittider og bedre forsyningssikkerhed end det umiddelbare alternativ, transport med fragtskib.

I dag tilbydes luftfragt kun undtagelsesvis som transportmulighed.

Reduceret CO2-aftryk – Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 13 for bæredygtig udvikling ved at reducere udledningen af drivhusgasser fra distributionen af varer.

Bæredygtig virksomhed

Vareforsendelse på faste ugedage

For at mindske transportintensiteten fra vores lager til kunder i Danmark og Norge har Betech indført faste forsendelsesdage.

Det betyder, at frekvente kunder som modtager varer fra os flere gange ugentligt eller endog hver dag, fremover modtager varer fra Betech én gang eller – hvis meget nødvendigt – to gange ugentligt.

Reduceret CO2-aftryk – Med faste forsendelsesdage øges den leverede varemængde pr. transport, og CO2-intensiteten for vores indenlandske leveringsservice reduceres. Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 13 for bæredygtig udvikling.

Bæredygtig organisation

Digital fakturabehandling

Siden 2021 har Betech modtaget og behandlet fakturaer fra kreditorer digitalt.

Dokumenterne scannes og forberedes automatisk for godkendelse, kontering og betaling. Digitaliseringen har effektiviseret arbejdsprocessen og mindsket forbruget af kopipapir, printertoner og elektricitet.

Mindre ressourceforbrug og reduceret CO2-aftryk – Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 12 og 13 for bæredygtig udvikling ved at mindske forbruget/udnyttelsen af naturens ressourcer samt reducere udledningen af drivhusgasser.

FN mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Bæredygtig organisation

Grøn strøm og minimalt elforbrug til belysning

Fra nytår 2024 overgår Betech til 100 % grøn strøm på lokationerne i Herlev og Bramming.

Kontorbelysningen med lysstofrør er i 2023 udskiftet til LED-lyskilder. Foruden et meget mindre strømforbrug, er der opnået en markant forbedring af arbejdsmiljøet.

Udskiftning af lyskilder i produktions- og servicelokaler fortsætter sektionsvis indtil al rumbelysning er LED-teknologi.

Reduceret CO2-aftryk – Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 13 for bæredygtig udvikling ved at reducere udledningen af drivhusgasser fra energiforbruget til belysning i kontor- og produktionslokaler.

Bæredygtig organisation

Mindre og Grønnere energi til opvarmning

På lokationen i Herlev etableredes i 2022 varmepumper på alle kontorer og arbejdsområder (luft-til-luft). Fjernvarme anvendes kun til opvarmning af forbrugsvand og begrænset opvarmning af servicerum i vinterperioden.

På lokationen i Bramming er forbruget af gas til rumopvarmning reduceret ved at installere varmepumpe i kantineområdet (2019) og i kontorerne (2023).

Rumtemperaturen sænkes i produktionsbygningerne i vinterperioden, og ny styringsautomatik skal muliggøre en yderligere reduktion af gasforbruget til vand- og rumopvarmning. Når og hvis det bliver muligt, så skal tilslutning til fjernvarme overvejes.

Reduceret CO2-aftryk – Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 13 for bæredygtig udvikling ved at reducere udledningen af drivhusgasser fra energiforbruget til opvarmning af kontor- og produktionslokaler.

Bæredygtig forsyningskæde

Evaluering af leverandører og deres forpligtelse på CSR

Betech samarbejder globalt med et mangfoldigt netværk af leverandører og partnere for at tilvejebringe handelsvarer og råmaterialer for produktion af færdigvarer til vores kunder.

Vi tager ansvar for en bæredygtig samhandel baseret på forsvarlige forhold. Derfor skal leverandører erklære sig enige i og leve op til ’Code of Conduct for Suppliers’, som er udarbejdet af vores ejerkoncern.

’Code of Conduct for Suppliers’ er baseret på FN’s Global Compact, ILO’s konventioner om børne- og tvangsarbejde, FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder, OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber, konkurrencelovgivning og antikorruption.

80 procent af indkøbsvolumen skal evalueres

For at sikre kommittent og overholdelse af ’Code of Conduct’, skal leverandørerne evalueres via et digitalt spørgeskema. Det er målet, at mindst 80 procent af vores indkøbsvolumen over tid repræsenteres i undersøgelsen.

Anstændighed, ansvarlighed og retfærdighed – Initiativet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), nr. 12 (ansvarligt forbrug og produktion) samt nr. 16 (fred, retfærdighed og stærke organisationer).

FN mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Adfærdskodeks

Som led i koncernens CSR-politik forpligtes Betechs leverandører efter Addtech-koncernens adfærdskodeks for leverandører (Code of Conduct).

Som led i koncernens CSR-politik forpligtes Betechs medarbejdere efter Addtech-koncernens adfærdskodeks (Code of Conduct).

CSR-politik og rapportering

Betech er forpligtet efter Addtech-koncernens politik for Corporate Social Responsibility og bidrager til den fælles rapportering og indsats for bæredygtighed. 

Whistleblower-ordning

Addtech-koncernen og alle datterselskaber stræber efter at opretholde en høj forretningsetik og gennemsigtighed i forretningsklimaet. Vi værdsætter sikkerheden og respekten for alle, der er berørt af vores forretning. Derfor tilbyder vi en whistleblower-tjeneste, der kan benyttes af alle til at rapportere uregelmæssigheder, der strider mod vores værdier og adfærdskodeks. 

For at sikre anonymitet i whistleblower-funktionen anvender vi en ekstern partner, Whistle B.

Velgørenhed

Betech støtter det europæiske velgørenhedscykelhold Team Rynkeby, der gennem forskellige aktiviteter inden for motionscykling indsamler midler til børn med kritiske sygdomme. Midlerne doneres til danske og internationale fonde og organisationer.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor

Søg