Bærekraft og samfunnsansvar

Som et handels- og produksjonsselskap med en høy grad av internasjonal forretningsvirksomhet er Betech opptatt av initiativer som utvikler og bidrar til bærekraftig produksjon og forretningsatferd både hos oss selv og i vårt nettverk av kunder og leverandører.

I vår egen produksjon og i vår kontakt med underleverandører overholder vi REACH-, RoHS- og WEEE-direktivene for å beskytte både miljøet og mennesker mot skadelige kjemikalier og materialer.

Med våre etiske retningslinjer forplikter vi oss selv og våre leverandører til å overholde de ti prinsippene i FNs Global Compact når det gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Med Betechs tredelte strategi for grønn og bærekraftig utvikling får du flere betryggende fordeler:

  • En partner og leverandør som jobber med utvikling gjennom hele leverandørkjeden.
  • En partner og leverandør som arbeider med forbedringer på områder som er allment akseptert som relevante og viktige for bransjen.
  • En partner og leverandør med støtte og veiledning for det grønne skiftet fra en internasjonal eiergruppe.

Fokusområder for bærekraftig utvikling

Betech støtter Addtech-konsernets integrerte bærekraftsmodell og fokuserer på utvikling innenfor tre overordnede, bredt anerkjente områder:

  • Bærekraftig virksomhet - Vi må maksimere andelen av salg og tjenester som bidrar til en bærekraftig omstilling og utvikling.

  • Bærekraftig organisasjon - Vi må redusere karbonintensiteten i vår egen virksomhet gjennom effektiv varetransport, mindre bruk av tradisjonelle forretningsreiser og minimalt energiforbruk.

  • Bærekraftig leverandørkjede - Vi må kontinuerlig evaluere leverandørenes engasjement for bærekraftig utvikling og sikre at de ratifiserer og etterlever våre etiske retningslinjer.

Aktuelle initiativer for bærekraftsmålene

På alle tre fokusområdene er målet vårt å oppnå og sikre forretningsbeslutninger, betingelser og prosesser som støtter FNs bærekraftsmål.

Nedenfor er de initiativene vi for øyeblikket har funnet relevante, viktige og realistiske.

Bærekraftig virksomhet

Gjenvinning av avfallsmaterialer

Uansett hvor effektivt vi prøver å utnytte råmaterialer og "nestet" produksjonsordrer, vil vi uunngåelig ha restmaterialer fra produksjonen av pakninger og tetninger.

I samarbeid med THE UPCYCL - et dansk initiativ for bærekraftig resirkulering - søker vi å sirkulere uutnyttede materialrester fra vår produksjon til selskaper i andre markeder. Materialenes livssyklus forlenges i nye forsyningskjeder til fordel for miljøet. Avfall blir en ressurs og reduserer behovet for nye, jomfruelige materialer.

Bedre ressursutnyttelse - Initiativet bidrar til FNs bærekraftsmål 12 ved å redusere forbruket/utnyttelsen av naturressurser.

FNs mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig virksomhet

Gjenvinning av metallskrot

Uansett hvor effektivt vi prøver å utnytte materialene, vil vi uunngåelig få rester fra produksjonen av metallpakninger. Kobber, aluminium, jern og rustfritt stål sorteres og selges til gjenvinning.

Resirkulering av metaller har mange fordeler for miljøet og klimaet: Resirkulering av 1 tonn jern sparer for eksempel over 1 tonn CO2-utslipp. Resirkulering av aluminium er utmerket, ettersom det er energikrevende å produsere materialet: Gjenvinning sparer 95 % av energien sammenlignet med å produsere aluminium fra ny malm.

Bedre ressursutnyttelse - Initiativet bidrar til FNs bærekraftsmål 12 ved å gjenbruke foredlede naturressurser i stedet for å deponere slagg etter avfallsforbrenning.

FNs mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig virksomhet

Lokal forsyning av gummiblandinger

En betydelig andel av støpte gummideler produseres i Kina, blant annet ved Betechs søsterselskap i Qingdao. Mange gummiblandinger (ikke-vulkaniserte gummiblandinger) produseres i Europa og transporteres til den kinesiske fabrikken der støpingen finner sted.

Betech arbeider aktivt for å legge produksjonen av blandinger til lokale leverandører i Kina, og dermed spare transportkostnader. Dette er mulig fordi Betech har blandingsreseptene til rådighet.

Redusert karbonavtrykk - Initiativet bidrar til FNs bærekraftsmål 13 ved å redusere klimagassutslippene fra transport av råvarer og halvfabrikata.

Bærekraftig virksomhet

Transport med jernbane fra Kina

Siden januar 2022 har den foretrukne transportmåten for serieproduksjoner og andre store forsendelser fra Kina endret seg fra fly- og sjøtransport til jernbanetransport.

I årenes løp har stadig flere forsendelser blitt transportert med fly. Ved å bytte transportmåte reduseres det transportrelaterte karbonavtrykket fra opptil 704 til bare 32,7 gram per tonnkilometer, en potensiell reduksjon på 95 prosent.

Jernbanen gir også kortere transittider og bedre forsyningssikkerhet enn det umiddelbare alternativet, godstransport med skip.

I dag tilbys flyfrakt bare unntaksvis som et transportalternativ.

Redusert karbonavtrykk - Initiativet bidrar til FNs bærekraftsmål 13 ved å redusere klimagassutslippene fra distribusjon av varer.

Bærekraftig virksomhet

Frakt på faste ukedager

For å minimere transportintensiteten fra vårt lager til kunder i Danmark og Norge har Betech innført faste leveringsdager.

Det betyr at faste kunder som mottar varer fra oss flere ganger i uken eller til og med hver dag, nå vil motta varer fra Betech én eller - om nødvendig - to ganger i uken.

Redusert karbonavtrykk - Med faste leveringsdager øker volumet av varer som leveres per transport, og karbonintensiteten i vår innenlandske leveringstjeneste reduseres. Initiativet bidrar til FNs bærekraftsmål 13.

Bærekraftig organisasjon

Digital fakturabehandling

Siden 2021 har Betech mottatt og behandlet fakturaer fra kreditorer digitalt.

Dokumenter skannes automatisk og klargjøres for godkjenning, kontering og betaling. Digitaliseringen har effektivisert arbeidsflyten og redusert forbruket av kopipapir, toner og strøm.

Mindre ressursforbruk og redusert karbonavtrykk - Initiativet bidrar til FNs bærekraftsmål 12 og 13 ved å redusere forbruket/bruken av naturressurser og redusere klimagassutslippene.

FNs mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig organisasjon

Grønn strøm og minimalt strømforbruk til belysning

Fra nyttår 2024 vil Betech gå over til 100 % grønn strøm på sine lokasjoner i Herlev og Bramming.

I 2023 erstattes kontorbelysningen med lysstoffrør med LED-lyskilder. I tillegg til et mye lavere strømforbruk har man oppnådd en betydelig forbedring av arbeidsmiljøet.

Utskifting av lyskilder i produksjons- og servicerom fortsetter seksjon for seksjon til all rombelysning er basert på LED-teknologi.

Redusert karbonavtrykk - Initiativet bidrar til FNs bærekraftsmål 13 ved å redusere klimagassutslippene fra energiforbruket til belysning i kontor- og produksjonslokaler.

Bærekraftig organisasjon

Mindre og grønnere energi til oppvarming

I Herlev ble det i 2022 installert varmepumper i alle kontorer og arbeidsområder (luft-til-luft). Fjernvarme brukes kun til oppvarming av tappevann og begrenset oppvarming av servicelokaler i vinterhalvåret.

I Bramming har man redusert forbruket av gass til romoppvarming ved å installere varmepumper i kantineområdet (2019) og på kontorene (2023).

Romtemperaturen senkes i produksjonsbygningene i vinterhalvåret, og ny styringsautomatikk skal gjøre det mulig å redusere gassforbruket til vann- og romoppvarming ytterligere. Tilkobling til fjernvarme bør vurderes når og hvis det er mulig.

Redusert karbonavtrykk - Initiativet bidrar til FNs bærekraftsmål 13 ved å redusere klimagassutslippene fra energiforbruket til oppvarming av kontor- og produksjonslokaler.

Bærekraftig forsyningskjede

Evaluering av leverandører og deres engasjement for samfunnsansvar

Betech samarbeider globalt med et bredt nettverk av leverandører og partnere for å skaffe råvarer og råmaterialer til produksjon av ferdigvarer til våre kunder.

Vi tar ansvar for bærekraftig handel basert på sunne forhold. Derfor må leverandørene godta og overholde "Code of Conduct for Suppliers", som er utarbeidet av vår eiergruppe.

De etiske retningslinjene for leverandører er basert på FNs Global Compact, ILO-konvensjonene om barne- og tvangsarbeid, FNs menneskerettighetserklæring, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, konkurranselovgivning og antikorrupsjon.

80 prosent av anskaffelsesvolumet må evalueres.

For å sikre engasjement og etterlevelse av de etiske retningslinjene evalueres leverandørene via et digitalt spørreskjema. Målet er at minst 80 prosent av innkjøpsvolumet vårt skal være representert i undersøkelsen over tid.

Anstendighet, ansvarlighet og rettferdighet - Initiativet bidrar til FNs bærekraftsmål 8 (anstendige jobber og økonomisk vekst), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og 16 (fred, rettferdighet og sterke organisasjoner).

FNs mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Etiske retningslinjer

Som en del av konsernets CSR-policy er Betechs leverandører forpliktet til å følge Addtech-konsernets etiske retningslinjer for leverandører.

Som en del av konsernets CSR-policy er Betechs ansatte forpliktet til å følge Addtech-konsernets etiske retningslinjer.

Retningslinjer og rapportering om samfunnsansvar

Betech har forpliktet seg til Addtech-konsernets retningslinjer for samfunnsansvar og bidrar til det felles arbeidet med rapportering og bærekraft. 

Varslerordning

Addtech-konsernet og alle datterselskaper etterstreber høy forretningsetikk og åpenhet i forretningsmiljøet. Vi verdsetter sikkerheten og respekten til alle som berøres av vår virksomhet. Derfor tilbyr vi en varslingstjeneste som alle kan bruke til å rapportere om uregelmessigheter som bryter med våre verdier og etiske retningslinjer. 

For å sikre anonymitet i varslingsfunksjonen bruker vi en ekstern partner, Whistle B.

Veldedighet

Betech støtter det europeiske veldedighetssykkellaget Team Rynkeby, som samler inn penger til barn med kritiske sykdommer gjennom ulike mosjonssykkelaktiviteter. Midlene doneres til danske og internasjonale stiftelser og organisasjoner.

Hva leter du etter?

Bruk søkefunksjonen nedenfor

Søk