Industripakninger

Industripakninger er en fellesbetegnelse for pakninger til bruk i statiske, industrielle applikasjoner. Industripakninger er kjent under forskjellige navn som flensepakninger, flate pakninger, maskinpakninger, gummipakninger, stålpakninger, gummi-stålpakninger osv.

Hva er en pakning?

En pakning er et materiale eller en kombinasjon av materialer som er spesielt utformet for å monteres mellom to flenser for å skape en tett forsegling:

Standardpakninger og unike kundetilpassede løsninger

Betech tilbyr industripakninger i henhold til internasjonale normer og standarder, som ofte brukes til reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver, men også i nye konstruksjoner og installasjoner.

tetninger I tillegg til standardiserte løsninger utvikler Betech pakninger i henhold til unike kundespesifikasjoner og materialkombinasjoner.

Spesifikasjon og design skjer ofte i nært samarbeid med maskinbyggere og OEM-industrien med sikte på å optimalisere hele applikasjonen og dermed produktets kvalitet, levetid og konkurranseevne.

Rådgivning og support for optimale pakninger

Betech er ikke bare en distributør eller produsent av pakninger, men en partner som tilfører verdi til hele verdikjeden fra utviklingsfasen, i leverings- og produksjonslinjen og gjennom hele serviceperioden.

Utviklingsfasen

I utviklingsfasen bistår vårt team av erfarne konsulenter og produkteksperter med å optimalisere materialvalg, produktdesign og produksjonsmetoder. Noen få prototyper produseres raskt for utvikling og testing.

Forsyning og produksjon

Betechs brede produktutvalg og allsidige produksjonsanlegg gjør det mulig for deg å samle alle innkjøp på ett sted.

Serviceperioden

I løpet av serviceperioden kan Betech levere store partier eller små, suksessive partier med skreddersydd kvalitetsemballasje uten ventetid (Kanban). Det betyr at produksjons- eller serviceavdelingen kan redusere lagerbeholdningen betydelig.

Produksjon av flate pakninger

Pakninger med selvklebende belegg

Ikke bruk maskeringstape, gaffateip eller annet for å feste pakningen under installasjonen. Betech kan tilby å påføre ulike selvklebende materialer på baksiden av pakningen for å sikre en jevn overflate og tilstrekkelig feste på selve pakningsflaten.

Store pakker deles opp i segmenter

Pakninger som overskrider dimensjonene til materialet som brukes til applikasjonen, produseres i segmenter som enten limes sammen, vulkaniseres eller svalehales. For grafittmaterialer kan svalehaleskjøtene forsterkes med grafittbånd. Hvis materialet er FJ2815, brukes en pasta for å øke tettheten i skjøten.

Viktige faktorer ved valg av pakning

I det følgende får du en innføring i de viktigste tekniske aspektene ved industripakninger. Vi har også noen praktiske tips til blant annet håndtering og montering av flens- og flate pakninger.

De viktigste kravene til emballasjen eller emballasjematerialet er:

Nedenfor kan du lese om hvordan disse faktorene påvirker valget av emballasjemateriale.

Tetthet - trykk, temperatur og medium

Alle pakninger må kunne gi en eller annen form for tetning, men driftsforholdene som pakningen skal fungere under, kan variere sterkt og er avgjørende for valg av pakningstype og -materiale.

I hovedsak må pakningen tåle et visst trykk og en viss temperatur i tillegg til påvirkning fra ett eller flere medier som overopphetet damp, forbrenningsgass fra motorer, luft, olje, kjemikalier osv.

Du må med andre ord sørge for at pakningen tåler de mekaniske påkjenningene den vil bli utsatt for - spesielt trykket den skal tettes mot.

I tillegg må pakningen tåle den kjemiske påvirkningen den utsettes for, slik at den ikke korroderer eller løses opp. Og den må tåle både høye og lave temperaturer under drift og toppbelastning.

Ettersom ulike pakningsmaterialer tåler ulike maksimale overflatetrykk, må du være oppmerksom på forholdet mellom den belastede delen av pakningen og tykkelsen på materialet.

Hvis pakningen skal brukes i skrueforbindelser, kan pakningen vri seg, noe som også må tas i betraktning ved valg av materiale.

Ved utforming og dimensjonering av en sammenføyning må det tas hensyn til kraftlinjene i konstruksjonen for å sikre en så optimal sammenføyning som mulig.
Før du velger pakningsmateriale, må du vite hvilke mekaniske, kjemiske og temperaturmessige påvirkninger materialet skal tåle.

Levetid

Du kan bare forvente at pakningen skal holde lenge hvis du har brukt et materiale som er egnet til formålet.

Det er viktig at pakningsmaterialet ikke endrer egenskaper under bruk. Hvis du velger et uegnet pakningsmateriale, kan pakningen miste sin elastisitet over tid, du kan risikere at pakningen blir sprø eller at den løser seg opp.

I dag er teknologien så avansert at du i praksis kan stole på at en riktig valgt pakning holder like lenge som maskindelene den tetter mellom.

Separasjon

Det er ofte viktig at forbindelsen som pakkes må kunne demonteres igjen - dvs. at pakningen kan fjernes uten å skade pakningsflatene. De fleste pakningsmaterialer er som standard overflatebehandlet med silikon, som i noen tilfeller kan erstattes av en grafitt- eller PTFE-behandling - på én eller begge sider.

Termisk ledningsevne

Når du velger pakningsmateriale, må du noen ganger vurdere om pakningen også skal fungere som varmeleder eller varmeisolator, ettersom pakningsmaterialer har svært forskjellige termiske og elektriske egenskaper. Konsekvensene av å velge feil materiale eller pakningstype kan være katastrofale - både når det gjelder funksjon, sikkerhet og miljø.

Elastisitet

Pakningsmaterialets elastiske egenskaper spiller også en rolle for anvendelsen. For at materialet skal kunne opprettholde tettheten i skjøten i hele dens forventede levetid, må det kunne kompensere for små flensskjevheter og ujevnheter i overflaten. Kompensasjon for slike ujevnheter oppnås gjennom overflatetrykket som påføres materialet og dets elastiske egenskaper.

Tre hovedkategorier av pakninger

Pakninger kan deles inn i tre hovedgrupper: ikke-metalliske pakninger, halvmetalliske pakninger og metalliske pakninger.

Ikke-metalliske pakninger

Gummi - Kork - Fiber - Laminat - Plast

Ikke-metalliske pakningsmaterialer kan være laget av ulike typer gummimaterialer, gummikork, ulike fibersystemer, pakningslaminater eller PTFE-materialer i arkformat.

  • Gummiplater produseres i de tradisjonelle gummitypene NBR, HNBR, EPDM, CR, NR, VMQ og FPM.

  • Gummikork er laget av korkgranulat i forskjellige størrelser bundet med en polymer av typen NBR, CR, EPDM eller VMQ.

  • Et fibersystem kan bestå av cellulosefibre, aramidfibre, en kombinasjon av glass og aramid, karbonfibre eller vermikulitt tilsatt ulike fyllstoffer og bundet med gummi eller en annen polymer.

  • Pakningslaminater består av en kjerne av rustfritt stål som er belagt med et pakningsmateriale på begge sider for å øke materialets strekkfasthet. Materialet på forsiden er vanligvis grafitt, glimmer eller vermikulitt.

  • PTFE-materialer spenner fra såkalt jomfruelig PTFE til ekspandert PTFE i mono- eller multiorienterte kvaliteter.

Platematerialer brukes vanligvis i applikasjoner med lavt til middels trykk, generelle medier, ekstreme kjemikalier og høye temperaturer.

Tverrsnitt av flat pakning skåret eller stanset fra platemateriale
Pakninger av gummi, kork og cellegummi - fra Betech
Grafitt- og vermikulittpakninger - fra Betech
PTFE-pakninger - Fra Betech

sEMI metalliske pakninger

Halvmetalliske pakninger består av et metallmateriale som er bundet sammen med enten grafitt, PTFE eller vermikulitt. Halvmetalliske pakninger kan være spiralviklede pakninger (SWG), kamprofilpakninger eller metallforsterkede pakninger (MRG).

I halvmetalliske pakninger sørger metalldelen for styrken, mens overflatematerialet skaper tetningen. Disse pakningene brukes i applikasjoner med lavt til høyt trykk.. Hvor høye temperaturer de tåler, avhenger av stålkvaliteten og overflatematerialet..

Spiralviklede pakninger (SWG) - fra Betech

SWG

Tverrsnitt av SWG (spiralviklet pakning)
Spiralviklede pakninger er laget av en profilert metallstrimmel og et tetningsmateriale av grafitt, PTFE eller varmebestandig termikulitt som utgjør tetningselementet. Avhengig av driftsforholdene kan pakningen utstyres med en ytre og en indre ring.

Kam-profil

Tverrsnitt av kampprofilpakning

Kamprofilpakningene består av en frest metallkjerne som er belagt med grafitt, PTFE eller vermikulitt som tetningselement.

MRG

Tverrsnitt av en metallforsterket MRG-pakning

MRG-pakninger består av en stålkjerne belagt med grafitt eller PTFE som tetningselement.

MRG- og kam-profilpakninger - fra Betech

metallpakninger

Metallpakninger kan produseres i et utall former og størrelser, samt i ulike metallegeringer, og brukes først og fremst i applikasjoner med høyt trykk og høy temperatur. Metallpakninger krever et høyt overflatetrykk for å deformeres i flensforbindelsen.

Tverrsnitt av flat metallpakning
Tverrsnitt av oval metallpakning
Tverrsnitt av oktogal metallpakning
Tverrsnitt av metallpakning med trapesformet profil
Ring Type Joint metallpakninger - fra Betech

Flat metallpakning

Metallpakning, oval

Metallpakning, oktogal

Metallpakning, trapesformet

Unngå feil og få de beste resultatene med dine pakninger

Med gode forberedelser, riktig lagring og installasjon sikrer du at pakningen og hele tetningssystemet oppfyller de kravene og egenskapene som er nødvendige for sikker drift og lang levetid.

Slik forbereder du monteringen av pakningen

Riktig montering av en pakning er en forutsetning for en pålitelig flensforbindelse. Men også boltene og overflatene som skal pakkes, må overholde det overflatetrykket som kreves for det valgte pakningsmaterialet eller pakningen.

Rengjør tetningsflatene forsiktig uten å ripe dem opp, og sørg for at tetningsflatene er tørre. Kontroller bolter, muttere og skiver for defekter og rust. Rengjør eller skift ut om nødvendig.

Bolter, muttere og skiver skal smøres på alle trykksatte overflater.

Kontroller at pakningen har riktig form og er laget av riktig materiale, og at materialet er fritt for defekter og riper. Bruk alltid tørre pakninger.

Slik monterer du pakningen riktig

Plasser pakningen forsiktig mellom flensene. Bruk aldri rørsalve, slipemidler, fett eller lignende på pakningen eller flensene. Hvis du må feste pakningen til flensen, bør du vurdere en pakning med lim.

Før flensene sammen og trekk til boltene for hånd. For store flenser kan en fastnøkkel brukes. Bruk alltid riktig verktøy, dvs. en kalibrert momentnøkkel eller annet kontrollert tiltrekkingsverktøy.

For å oppnå en jevn fordeling av overflatetrykket, kryssstrammer du boltene til det anbefalte overflatetrykket i 5 trinn:

  1. Trekk til boltene for hånd.
  2. Trekk til med ca. 30 % av det anbefalte tiltrekkingsmomentet.
  3. Trekk til med ca. 60 % av det anbefalte tiltrekkingsmomentet.
  4. Trekk til med 100 % av det anbefalte tiltrekkingsmomentet.
  5. Trekk til igjen til 100 % tiltrekkingsmoment med klokken for jevnt overflatetrykk.

Av sikkerhetsgrunner bør du aldri resirkulere brukte pakninger.

Montering av pakninger

Begreper, definisjoner og normer

Statisk vs. dynamisk tetninger

En tetning er i utgangspunktet en anordning som er utformet for å lukke (tette) en åpning eller gjøre en skjøt tett mot et flytende eller gassformig medium. tetninger Det finnes to hovedprinsipper: statisk og dynamisk.

Statisk tetninger

tetninger Ved statisk tetting skjer tetningen mellom to overflater som ikke beveger seg i forhold til hverandre (en statisk applikasjon). I statiske applikasjoner er det overflatetrykket som skaper tetningen.

Dynamikk tetninger

tetninger Ved dynamisk tetning er tetningen mellom to overflater som har en relativ bevegelse (dynamisk applikasjon), f.eks. en rotasjonsbevegelse av en aksel i forhold til huset eller en stempelbevegelse av en stang eller et stempel i en sylinder. Noen tetningstyper som er konstruert for dynamiske applikasjoner, brukes imidlertid også i statiske applikasjoner.

I dynamiske applikasjoner bidrar medietrykket til å skape tetthet. Hvis du vil vite mer om bruksområder og installasjon, kan du lese mer i vår produktkatalog med O-ringer.

Internasjonale normer og standarder

Betech leverer industripakninger - flensepakninger og kuttede flate pakninger - i henhold til følgende normer og standarder:

ASME B16.20 og ASME B16.21 - trykk, dimensjonering, toleranser osv. for rør, flenser, ventiler og pakninger

BS3381 - Spesifikasjoner for spiralviklede pakninger

API 6A - spesifikasjon av utstyr for olje/gass-anvendelser

API 6FB - Branntetthetstesting

API 607 - branntest for ventiler

EN 12560-6 - Flensforbindelser med kamprofilpakninger

EN 1514-1 - flensforbindelser med ikke-metalliske pakninger.

EN 1514-2 - Dimensjonering m.m. av spiralformede pakninger

EN 1514-6 - Dimensjonering m.m. av pakninger av belagte kamprofiler

Tykkelse på pakning

Pakningen bør alltid velges så tynn som mulig for å maksimere styrken og minimere lekkasje gjennom pakningsmaterialet.

Tykkelsen på pakningsmaterialet er knyttet til følgende parametere:

fBELASTNINGSTRYKK

Hvis et pakningsmateriale utsettes for for høyt overflatetrykk, vil materialet krype mye. Dette endrer materialets elastisitet og gjør det ute av stand til å kompensere for endringer i overflatetrykket.

Maksimalt tillattflatetrykk
For et spesifikt pakningsmateriale vil det alltid være et spesifikt maksimalt tillatt flatetrykk relatert til temperatur og materialtykkelse. Et tynt pakningsmateriale vil alltid tåle et høyere flatetrykk enn et tykt materiale. Jo tynnere materialet er, desto større krav stilles det til flensforbindelsens parallellitet og ruhet.

Blow Out
Hvis pakningsmaterialet er mykt, må det også være tilstrekkelig friksjon under trykk mellom pakningsmaterialet og flensen til å forhindre at pakningene blåser ut av skjøten, også kjent som blow out.

(Hydrostatisk endekraft)
Hvis en sammenføyning utsettes for innvendig trykk, vil trykket forsøke å separere delene i sammenføyningen, slik at overflatetrykket på materialet synker. Dette indre trykket, også kjent som hydrostatisk endekraft, må derfor tas i betraktning ved beregning av minimum arbeidstrykk og testtrykk, som i de fleste tilfeller vil være mye høyere enn arbeidstrykket.

Tiltrekking og smøring - dreiemoment og friksjon
For å sikre riktig flattrykk bør boltene trekkes til med en momentnøkkel. I tillegg bør bolter, muttere og skiver smøres for å minimere friksjonen og øke boltenes forspenningskraft. Det antas en friksjon på 0,14 for smurte forbindelser og 0,3 for usmurte forbindelser.

Pakningstyper og flatt trykk

Materialene som er oppført nedenfor, brukes normalt i de angitte områdene, men ved installasjon må det også tas hensyn til medietrykk, pakningstykkelse og temperatur.

Materialtype

Min.

Maks.

Vi er klare til å hjelpe deg

Produktene og informasjonen på disse sidene er eksempler fra vårt nesten ubegrensede univers av mulige produktløsninger.

Hvis du ikke fant det du lette etter, er vi her for å hjelpe deg med å finne den rette løsningen.

VÅRE PRODUKTKATEGORIER

Hva leter du etter?

Bruk søkefunksjonen nedenfor

Søk